InfinityBlock
Trang chủ
Staff
Nạp thẻ
Ban list
Tên nhân vật phải đúng với trong game, kể cả kí tự viết hoa
Chọn sai thì sẽ mất cả thẻ lẫn coins
Chọn sai thì sẽ mất cả thẻ lẫn coins